VOORWAARDEN 2019-10-29T21:36:40+00:00

Algemene voorwaarden

1. Op elke overeenkomst tussen u als klant en Nikenia Martis is het Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via mail zijn overeengekomen.

3. U als klant verklaart door bevestiging per mail alle algemene voorwaarden zoals hieronder omschreven en genoemd te aanvaarden.

4. De overeenkomst: • De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. U krijgt de overeenkomst per mail toegestuurd. U dient de overeenkomst te ondertekenen en 1 exemplaar te retourneren, danwel te bevestigen via mail. Pas na ontvangst van de bevestiging is Nikenia Martis geboekt.

5. Annulering: Indien de overeenkomst na het tekenen wordt ontbonden door u als klant, heeft Nikenia Martis recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Nikenia Martis zijn toe te rekenen. Deze compensatie percentages zijn op advies van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond. • Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage • Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage • Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage • Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage

6. Als Nikenia Martis haar contractueel bevestigde optreden door een situatie als de griep ed. niet kan uitvoeren, dan is er sprake van overmacht. Nikenia Martis zal haar uiterste best doen vervanging te vinden in het circuit van muzikanten waaruit zij kan putten. Dit alles zal plaatsvinden in overleg met u. Wanneer dit niet lukt komt de overeenkomst en daarmee de financiële verplichting te vervallen.

7. Het optreden: • Indien geboekt met begeleiding zijn de muzikanten tijdig aanwezig om de apparatuur op te bouwen, de tijden worden vastgelegd in de overeenkomst. • Indien er sprake is van parkeerkosten, zal u als klant dit bedrag aan Nikenia Martis vergoeden op de avond zelf. • Het voertuig van Nikenia Martis dient binnen een straal van 100 meter te parkeren zijn. • Nikenia Martis is tijdig aanwezig en altijd op gepaste manier gekleed. • Tijdens de pauzes van Nikenia Martis kan worden gezorgd voor gepaste pauzemuziek, mits expliciet overeengekomen in de overeenkomst. • Nikenia, eventuele begeleiding en crew hebben recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever. • Zonder toestemming van de artiest zal opdrachtgever het optreden niet opnemen of doen opnemen, uitzenden of doen uitzenden door derden.
• De door het Bureau Muziek- en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

8. De betaling: • De betaling tussen Nikenia Martis en u als klant vindt contant plaats of, indien expliciet overeengekomen, middels een factuur. Het bedrag dient u in dat geval binnen de gestelde tijd over te maken aan Nikenia Martis.

9. Aansprakelijkheid: • Alle toegebrachte schade aan eigendommen van Nikenia Martis of de begeleidende muzikanten veroorzaakt door het aanwezige publiek wordt door u als klant volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Nikenia Martis kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze overeenkomst, dan kunt u altijd contact opnemen.